ΕΛ | EN       Σύνδεση
 

Προβολή Ανακοίνωσης

Διορθώσεις για την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016)

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλοτερη τιμή ή βέλτιστη σχέση τιμής ποιότητας, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του  έργου Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης – Ανακαίνισης Κτιρίου «Μπινιώρη".

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α' 147)

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
 

Α/147/8-8-2016)

Διόρθωση για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

Διόρθωση καταληκτικής ώρας για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ​

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Παράρτημα Α’ 

Μελέτη εφαρμογής

Τεχνική  έκθεση Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Τεχνική έκθεση Υδραυλικής εγκατάστασης

Μελέτη Αποτύπωσης Κτιρίου

Φωτογραφικό Υλικό

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10