Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1 Α /2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων

 


Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την υποβολή αίτησης και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΤΑΠΑ http://www.tap.gr

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1 Α /2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1 Α /2019 

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 200 θέσεων ΣΟΧ 1 Α /2019 για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων είναι ενιαία και θα γίνονται δεκτές :
 από 12/09/2019 μέχρι και 23/09/2019.
 

Για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας :
 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
 Πανεπιστημίου 57 – τ.κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ,
 όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 1 Α /2019 .
 
 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
 

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1 Α /2019
 
 

 Έντυπο Αίτησης
 
 

 Το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ σας επισημαίνει ότι δεν φέρει ευθύνη για διοργανώσεις τρίτων που δημοσιεύονται στις οποίες δεν συμμετέχει οργανωτικά το ΕΕΤΕ.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10